Đăng kĂ½ tham gia Open campus.

Đăng kĂ½ tại Ä‘Ă¢y! Xin vui lĂ²ng Ä‘iền cĂ¡c thĂ´ng tin cần thiết vĂ  gá»­i cho chĂºng tĂ´i.

NgĂ´n ngữ sá»­ dụng để giá»›i thiệu tại Open campus hoĂ n toĂ n lĂ  tiếng Nhật.QuĂ½ khĂ¡ch khĂ´ng thĂ´ng thạo tiếng Nhật, xin vui lĂ²ng Ä‘i cĂ¹ng người cĂ³ thể phiĂªn dịch tiếng Nhật.

CĂ¡ch xá»­ lĂ½ thĂ´ng tin cĂ¡ nhĂ¢n

Điền thĂ´ng tin của bạn

Xin vui lĂ²ng khĂ´ng Ä‘iền dấu gạch ngang (-).